Q & A

Παρακάτω θα βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για τον Διαγωνισμό επέκτασης δομών φιλοξενίας

 • Η εταιρεία μας έχει την εμπειρία παρόμοιων έργων. Σαν εταιρεία όμως, δεν έχουμε κατασκευαστικό Μ.Ε.Π. - Β’ κατηγορίας. Μπορούμε απλά να συνεργαστούμε με έναν μηχανικό που θα έχει κατασκευαστικό Μ.Ε.Π. - Β’ κατηγορίας ή θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένωση / κοινοπραξία ή συνεταιρισμό?

  Μπορείτε να προβείτε σε συνεργασίες, για να έχετε τα στοιχεία, βάση της διακήρυξης.

 • Σχετικά με τον διαγωνισμό Tender-GR-IOA-002-2018, (Φιλιππιάδα-Κατσικάς), παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν : 1. Υπάρχουν κλιματιστικά σε λειτουργία, στους υπάρχοντες οικίσκους. 2. Υπάρχουν Προδιαγραφές για κουζινάκια, ψυγείο και λοιπό εξοπλισμό. 3. Τα κρεβάτια κλπ. είναι στην αρμοδιότητα του Αναδόχου να τα προμηθεύσει.

  1. Τα κλιματιστικά που υπάρχουν, μπορείτε να τα δείτε κατά την επίσκεψή σας στους αντίστοιχους χώρους αποθήκευσης των οικίσκων
  2. Υπάρχουν προδιαγραφές, και φαίνονται στην τεχνική περιγραφή εργασιών της διακήρυξης
  3. Όλος ο εξοπλισμός και τα έπιπλα είναι στην ευθύνη του αναδόχου να τα προμηθευτεί, να τα εγκαταστήσει/ τοποθετήσει και για τις δύο δομές
 • Τα σχέδια των σελίδων 42 και 72 των τευχών μπορούμε να τα έχουμε ηλεκτρονικά σε AUTOCAD ή σε PDF για εκτύπωση σε κλίμακα; Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού ειναι δυνατό να κατασκευαστεί εναέρια; Ο οικίσκος που θα στεγάζει τα πιεστικά είναι προμήθεια που βαραίνει τον εργολάβο ή υπάρχει ήδη; Ο νέος υποσταθμός που θα εγκατασταθεί θα ακυρώσει τελείως τον παλιό; Οι οικίσκοι έχουν υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταη έτοιμη; Οι ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, ο εξοπλισμός λουτρού και της κουζίνας είναι προμήθειες που βαραίνουν τον εργολάβο;

  1. Όχι σε αυτό το στάδιο
  2. Ναι, μετά από μελέτη που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή
  3. Είναι προμήθεια του αναδόχου
  4. Όχι, ο παλιός δεν ακυρώνεται. Ο νέος υποσταθμός αφορά την επέκταση της δομής και είναι συμπληρωματικός
  5. Έχουν, αλλά εφόσον εκτιμηθεί ότι χρήζουν αλλαγής, αντικατάστασης, ή συντήρησης, η εργασία βαρύνει τον Ανάδοχο
  6. Ναι, όλος ο εξοπλισμός και η επίπλωση των οικίσκων βαραίνουν τον ανάδοχο τόσο στην προμήθειά τους, όσο και στην μεταφορά, εγκατάσταση/τοποθέτηση

 • Σχετικά με την υποβολή της προσφοράς, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε: Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για υποβολή προσφοράς και για τα 2 υποέργα θα υποβληθεί ένας φάκελος προσφοράς με τους υποφακέλους και θα αναφέρεται και στα 2 υποέργα, ή θα υποβληθούν 2 ξεχωριστοί φάκελοι προσφοράς (ένας για κάθε υπέργο) με τους αντίστοιχους υποφακέλους; Στην περίπτωση που υποβληθεί ένας φάκελος προσφοράς θα υπάρχουν 2 εγγυητικές επιστολές συμμετοχής (μία για κάθε υποέργο), ή μία με το συνολικό ποσό και αναφορά στο κείμενο της εγγυητικής τα επιμέρους ποσά για κάθε υποέργο.

  1. Σε αυτή την περίπτωση θα υποβληθεί ένας φάκελος με δύο ξεχωριστούς υποφακέλους, έναν για κάθε υποέργο,
  2. Σε αυτή την περίπτωση, θα υποβληθούν δύο εγγυητικές επιστολές, μια για κάθε υποέργο
 • Παρακαλώ να διευκρινιστεί αν στους οικίσκους πρέπει να εγκατασταθεί εκτός από τον ηλιακό θερμοσίφωνα που παράλληλα λειτουργεί και σαν ηλεκτρικός, και ξεχωριστά ηλεκτρικός θερμοσίφωνας.

  Ένας θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας μας καλύπτει.

 • Σχετικά με τον υπό δημοπράτηση ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της Οργάνωσής σας για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση των Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων- Υπηκόων 3ων χωρών Κατσικά και Φιλιππιάδας στην Ήπειρο, μέσω της μεταφοράς, μετεγκατάστασης και ανακατασκευής υπαρχόντων προκατασκευασμένων οικίσκων και την κατασκευή υποδομών κοινής ωφέλειας» παρακαλούμε για τις ακόλουθες διευκρινίσεις: Κατά πάγια νομολογία, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και ως εκ τούτου οι όροι της έχουν δεσμευτική ισχύ τόσο για την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό όσο και για τους υποψηφίους . Στην διακήρυξη σας και ειδικότερα στο ΑΡΘΡΟ 15: ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ αναφέρεται ότι «15.1 Η παρούσα διακήρυξη ... ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο». Ταυτόχρονα, στο ΑΡΘΡΟ 1: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε ελληνική νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών παρά μόνο στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως οι διατάξεις της πιο πάνω Οδηγίας έχουν ήδη προσαρμοστεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4412/2016 . Ως εκ των ως άνω, παρακαλούμε να διευκρινίσετε περί της ισχύος και εφαρμογής των προβλέψεων της ελληνικής νομοθεσίας, όπως η ίδια η Διακήρυξη ορίζει, και ειδικότερα του Νόμου 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ο οποίος συνιστά προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ή τυχόν άλλου σχετικού Νόμου, κατά την κρίση σας. Τι ισχύει; Στην εισαγωγή της διακήρυξης αναφέρεται: «3. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 06η Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο πρωτόκολο της Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν προσκομισθείσα δεν παραλαμβάνεται». Όμως στην ιστοσελίδα σας (http://asb.gr/tender-gr-ioa-002-2018/ ), στην προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρεται: «Λήξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018, 17:00 μόνο σε κλειστό φάκελο κατά τις προδιαγραφές του πλήρους κείμενου του διαγωνισμού, στα γραφεία της ASB». Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποιά από τις δύο ημερομηνίες και ώρες είναι η ισχύουσα. Στην εισαγωγή της διακήρυξης και στο ΑΡΘΡΟ 1: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, αναφέρεται ότι «Λαμβάνοντας ειδικά υπόψιν:1. ...2. Τις Οδηγίες Προμηθειών «Procurement Guidelines ARBEITER-SAMARITER-BUND DEUTSCHLAND E.V.» καθώς και τις Οδηγίες «ASB Greece Procurement Guidelines», 3. To Συμφωνητικό Συνεργασίας ECHO/-EU/BUD/2018/01001 μεταξύ της Eυρωπαϊκής Επιτροπής και του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ASB Arbeiter-Samariter-Bund», καθώς και τoυς όρους «General conditions applicable to Ηumanitarian Αid actions financed by the European Union», 4. Την αριθ PR-ΤHS-112/2018 απόφαση της ASB Arbeiter-Samariter-Bund Greece για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “ Επέκταση των Δομών Φιλοξενίας Κατσικά και Φιλιππιάδας στην Ήπειρο, μέσω της μεταφοράς, ανακατασκευής και μετεγκατάστασης υπαρχόντων προκατασκευασμένων οικίσκων και την κατασκευή υποδομών κοινής ωφέλειας ”». Με δεδομένο ότι είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουμε ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού και πραγματικό δεδομένο ότι αδυνατούμε να εντοπίσουμε αυτά τα κείμενα στην ιστοσελίδα σας ή στο διαδίκτυο, παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε το ταχύτερον δυνατό, ηλεκτρονικά αντίγραφα των πιο πάνω Οδηγιών, Συμφωνητικού Συνεργασίας και Απόφασης της ASB, ώστε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τις υποχρεώσεις μας. Στην διακήρυξη του διαγωνισμού, στο Άρθρο 33.1 «Αποσφράγιση Προσφορών» αναφέρεται ότι «Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τη Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018 και ώρα 00΄. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση αρχικά του φακέλου της προσφοράς και κατόπιν των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ». Σε προσεχή ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα, γίνεται η αποσφράγιση των υποφακέλων της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», όσων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ». Παρομοίως, στην ιστοσελίδα σας (http://asb.gr/tender-gr-ioa-002-2018/ ), στα χρονικά ορόσημα του διαγωνισμού δεν υπάρχει ακριβής αναφορά για την ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών παρά μόνο για την άνοιγμα των προσφορών. Με δεδομένα τα πολύ μικρά χρονικά περιθώρια του διαγωνισμού καθώς και την πρόβλεψη για την ανακοίνωση του αναδόχου την Δευτέρα 16 Ιουλίου, παρακαλούμε για την διευκρίνιση της εξέλιξης του διαγωνισμού, μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής.

  Το θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού ορίζεται ρητώς και συγκεκριμένως καθώς και στα “έχοντας υπόψη” της διακήρυξης. Από το ελληνικό δίκαιο διέπεται η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 17.00.
  Το συμφωνητικό συνεργασίας της
  ASBείναι ιδιωτική συμφωνία την οποία δεν κοινοποιούμε, και η απόφαση της ASBείναι ένα εσωτερικό έγγραφο το οποίο επίσης δεν κοινοποιείται. Η διακήρυξη του διαγωνισμού σας δίνει με σαφήνεια και ακρίβεια τις υποχρεώσεις σας.
  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33.1 της διακήρυξης οι όροι της οποίας έχον δεσμευτική ισχύ, τόσο για την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό όσο και για τους υποψηφίους.

 • Κατά την υποβολή της προσφοράς και για τα 2 έργα θα υποβάλουμε 1 φάκελο που θα περιλαμβάνει 2 υποφακέλους (1 για κάθε έργο), ο κάθε υποφάκελος έργου θα περιλαμβάνει τον υποφάκελο δικαιολογητικών (ο οποίος θα περιλαμβάνει 2 υποφακέλους πρωτότυπο & αντίγραφο) και τον υποφάκελο οικονομικής προσφοράς (ο οποίος θα περιλαμβάνει 2 υποφακέλους πρωτότυπο - αντίγραφο);

  Η περιγραφή σας είναι σωστή.

 • Στο τεύχος της διακήρυξης περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός που απαιτείται για κάθε οικίσκο καθώς και τα έπιπλα που αυτός θα πρέπει να περιέχει. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο των οικίσκων διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι υπάρχουν έχουν σημαντικές φθορές που πρέπει να επισκευαστούν. Όσο αφορά τον εξοπλισμό των οικίσκων, υπάρχει η δυνατότητα επισκευής ή όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο, ασχέτως αν είναι λειτουργικός ή όχι;

  Υπάρχει η δυνατότητα επισκευής, εφόσον ο εξοπλισμός που υπάρχει καλύπτει τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, και δίνει την δυνατότητα εγγύησης βάση των όρων του διαγωνισμού.

 • Στη μελέτη αναφέρεται ρητώς ότι στο χώρο εγκατάστασης θα υπάρχει εξωτερικός φωτισμός καθώς και σύστημα πυρόσβεσης. Όμως για τον προσδιορισμό του κόστους των εργασιών πρέπει να διευκρινιστεί ο αριθμός των πυροσβεστικών κρουνών και των φωτιστικών που προτείνεται να τοποθετηθούν. Ειδάλλως οι προτάσεις των διαγωνιζομένων είναι εντελώς υποκειμενικές και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους

  Η μελέτη του αναδόχου που θα εγκριθεί από την ASB θα προσδιορίσει ακριβώς τις προδιαγραφές τόσο της πυρόσβεσης όσο και του εξωτερικού φωτισμού. Η μελέτη θα βασιστεί στην ισχύουσα νομοθεσία και αυτή δεν είναι υποκειμενική.

 • Παρακαλώ όπως να μας απαντήσετε αν με το με το πτυχίο που διαθέτουμε (Μ.Ε.Ε.Π.) κατηγορίας 1ης Τάξης και (Μ.Ε.Κ.) Β και Γ Βαθμίδας αν μπορούμε να πάρουμε μέρος στον διαγωνισμό για τις Επεκτάσεις Δομών Φιλοξενείας Κατσικά- Φιλιππιάδας .

  Δεν μας καλύπτει

 • Σχετικά με τον διαγωνισμό Tender-GR-IOA-002-2018, (Φιλιππιάδα-Κατσικάς), παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 34.2 του άρθρου 34 ”Διαδικασία Ανάδειξης Αναδόχου” της Διακήρυξης, θα πρέπει να υποβληθούν με τον Φάκελο Προσφοράς ή πρόκειται για δικαιολογητικά που προσκομίζει ο προσωρινός Ανάδοχος.

  Τα δικαιολογητικά της παρ. 34.2 αφορούν τον προσωρινό ανάδοχο.