ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

gha

ΔΗΜΟΣΙΟΣ,
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

για την επιλογή αναδόχου
για την εκτέλεση της προμήθειας:

«Προμήθεια ξύλινων υποστρωμάτων τύπου παλέτας με ειδική επικάλυψη»

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα “Support to mostly Syrian refugees both in camps and en-route in Serbia, FYROM and Greece” του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry – GFM)

Αριθμ. Διακήρυξης: PDT GRT 1602-025
18 Οκτωβρίου 2016

 

Για τη δημοπράτηση της προμήθειας και την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων :

 1. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες.
 2. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α’/8-08-2016).
 3. Του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρμογή ν. 3886/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και της Οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
 4. Του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4038/2012, 4155/ 2013, 4250/2014, 4412/2016 και όπως ισχύει σήμερα.
 5. Tου άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ 264/Α’/22-12-2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΠΥΣ 20.03.2012 (ΦΕΚ Α’61), τους ν. 4038/2012, 4155/2013, 4250/2014, το άρθ. 10 της ΠΝΠ της 30.12.2015 και ισχύει σήμερα.

Λαμβάνοντας ειδικά υπόψιν:
Τις οδηγίες της ASB Arbeiter-Samariter-Bund αναφορικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι αρχές της δέουσας επιμέλειας, της διαφάνειας, της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφόρηση, της αναλογικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της μη διάκρισης, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων αναδόχων, της αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Επειδή, ειδικότερα:
Υφίσταται άμεση και επιτακτική ανάγκη για την αξιοπρεπή στέγαση προσφύγων–υπηκόων τρίτων χωρών ως εκ τούτου ισχύει σοβαρός και τεκμηριωμένος λόγος εφαρμογής των ορισμών του άρθρου 46 του προοιμίου της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ όπου ορίζεται ότι «Θα πρέπει να επιτρέπεται στις αναθέτουσες αρχές να συντομεύουν ορισμένες προθεσμίες που ισχύουν για τις ανοικτές και κλειστές διαδικασίες και για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, εάν οι προθεσμίες αυτές δεν θα ήταν εφικτό να τηρηθούν λόγω επείγουσας ανάγκης, η οποία πρέπει να αιτιολογείται δεόντως από τις αναθέτουσες αρχές. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη οφειλομένη σε γεγονότα τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει και για τα οποία δεν ευθύνεται».

Σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθ. 28 του ν. 4033/2011, όπως ισχύει, «Για θέματα στέγασης, σίτισης, υγιεινής, ίδρυσης και λειτουργίας υποδομών και για θέματα παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και δημοσίων έργων, απολύτως αναγκαίων για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, υποδοχής, ασύλου και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται χωρίς τους νόμιμους τύπους στη χώρα και για τις οποίες συντρέχουν για χρονικό διάστημα έως και της 31ης Δεκεμβρίου 2016 λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια ξύλινων υποστρωμάτων τύπου παλέτας με ειδική επικάλυψη», προϋπολογισμού #128.960 €# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
 2. Τα ξύλινα υποστρώματα τύπου παλέτας και η ειδική επί αυτών επικάλυψη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν το αργότερο έως και 20 εργάσιμες ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου με την Αναθέτουσα Αρχή.
 3. Η δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ #128.960 €# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και βαρύνει την ASB Arbeiter-Samariter-Bund Greece.
 4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16.00΄. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο πρωτόκολο της Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν προσκομισθείσα δεν παραλαμβάνεται.
 5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αναφορικά με την αποδοχή παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (5) ημέρες.
 6. Η πληρωμή του συνόλου της αξίας του υπογραφέντος συμβολαίου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την σχετική Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και την παράδοση των απαιτουμένων εγγράφων, όπως η σύμβαση ορίζει.
 7. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στα επιμέρους κεφάλαια της Διακήρυξης, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσης απόφασης.

Η παρούσα Απόφαση έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της Αναθέτουσας Αρχής, www.asb.gr, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016.

Για να λάβετε ηλεκτρονικά το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε συμπληρώστε στην ακόλουθη φόρμα τα στοιχεία σας (εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Ζητούμε τα στοιχεία αυτά έτσι ώστε κάθε διευκρίνιση που τυχόν αναζητά οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλους. Μόλις τα καταγράψετε, στο τέλος του σχετικού πίνακα θα εμφανιστεί η φράση: “Διαβάστε την Διακήρυξη, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο”. Πατήστε στον σύνδεσμο και η διακήρυξη θα εμφανιστεί στον υπολογιστή σας. Κατόπιν, αν επιθυμείτε, μπορείτε να την αποθηκεύσετε τοπικά.