Χρηματοοικονομική κατάσταση ASB έτους 2018

H ASB ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016. Τα βασικά γραφεία της ASB στην Ελλάδα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη.

Η ASB Ελλάδας μεταξύ του 2016 και 2018 έχει υλοποιήσει δύο μεγάλα προγράμματα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECHO) και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αμφότερα τα προγράμματα είχαν ως στόχο την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στον πληθυσμό των προσφύγων. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND EV» (εφεξής οι «χρηματοοικονομικές καταστάσεις») για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «Ε.Λ.Π.») όπως προδιαγράφονται από το Νόμο 4308/2014. 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω: 

1.Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας ηοποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού και δεν υπάρχουν ορατοίπαράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Σωματείου ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2.Όλα τα στοιχεία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτωναναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου.

3.Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται ησυγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

4.Σε περίπτωση μεταβολής των λογιστικών πολιτικών ή εντοπισμού λαθών γίνεται αναδρομική διόρθωση τωνΧρηματοοικονομικών Καταστάσεων και εκτενής αναφορά στις σημειώσεις ως προς την αλλαγή ή διόρθωση,τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση και οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια τωνΧρηματοοικονομικών Καταστάσεων ενώ οι μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδοπου προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους.

5.Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων.

6.Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014.

7.Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

8.Το Σωματείο βάσει των κριτηρίων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ανήκει στις Μικρές Οντότητες(άρθρο 1 παρ.2α και 2β Ν. 4308/2014).

9.Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια τουΙσολογισμού.

10.Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ: ASB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &ΠΙΣΤ.ΕΛΕΓΚΤΗ 2018