Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

 

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία και τελεί υπό τη διεύθυνση του Αστικού Μη-Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’, δηλώνετε αυτόματα τη συμμόρφωσή σας προς τους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, καθώς και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τα κάτωθι οριζόμενα. Τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ καλύπτονται από το ισχύον δίκαιο περί Προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικών Σημάτων και οι παρόντες ‘Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης’ τελούν σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που αντικατέστησε την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995, με έναρξη ισχύος την 25 Μαΐου 2018.

 

Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, οφείλετε να απέχετε άμεσα από τη χρήση ή την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής περί απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας, όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@asb.gr

 

Προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγονται από την ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’. 

Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ δεν θα συλλέξει ποτέ προσωπικά σας στοιχεία, εκτός αν τα παρέχετε οικειοθελώς. Με την από πλευράς σας παροχή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ αυτομάτως δηλώνετε ότι συμμορφώνεστε με τους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, καθώς και με τις ισχύουσες σχετικές νομικές διατάξεις, όπως ανωτέρω αναφέρεται και επίσης επιτρέπετε στην ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ να επικοινωνεί μαζί σας. Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ σας διαβεβαιώνει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ούτε θα κοινοποιηθεί σε άλλους οργανισμούς ή ιστοσελίδες για εμπορικούς σκοπούς. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κρίνετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πλευράς μας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@asb.gr. Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές, σε περίπτωση που ζητηθεί να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο βάσει νόμου ή σχετικού κανονισμού. Επιπλέον, η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές, σε περίπτωση που η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ έχει λόγους να πιστεύει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να ληφθούν νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προκαλεί βλάβη (είτε εκ προθέσεως είτε ακούσια), προς τη ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’, όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’. 

 

 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, συμπεριλαμβανομένων και ουχί περιοριζομένων των κάτωθι ενεργειών: της πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες που εν γνώσει σας παρείχατε στην ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ όπως προεξετέθη, καθώς και της διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία κατόπιν σχετικού αιτήματός σας. Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ τηρεί το απόρρητο όλων των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που υποστηρίζουν τους σκοπούς του, είτε στην περίπτωση των απλών επισκεπτών της ιστοσελίδας, είτε των δωρητών ή συμμετεχόντων στις λίστες αλληλογραφίας της. Όσον αφορά στους δωρητές ή στους υποψήφιους δωρητές, όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τις υποβληθείσες προσφορές ή δωρεές θα θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές εντός του πλαισίου δράσεων της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’, εκτός εάν παρασχεθεί διαφορετική άδεια αναφορικά με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών σε τρίτους, όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’. Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’. Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ σε καμία περίπτωση δεν υπέχει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του, δεδομένου ότι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρείχαν οικειοθελώς στην ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’. 

 

Άδεια Χρήσης.

Σας επιτρέπεται να πραγματοποιείτε προσωρινή μεταφόρτωση των επί μέρους στοιχείων της ιστοσελίδας της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ αποκλειστικά για ατομική και ουχί για επαγγελματική χρήση. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται: να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’, να χρησιμοποιήσετε τα επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή για οποιαδήποτε δημόσια παρουσίαση (ενεργούντες ατομικά ή ως επιχείρηση), να επιχειρήσετε την επεξεργασία ή διαμόρφωση οιουδήποτε επί μέρους στοιχείου της ιστοσελίδας της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’, να αφαιρέσετε οποιοδήποτε επί μέρους στοιχείο της ιστοσελίδας της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’, σύμφωνα αφενός μεν με τα οριζόμενα στο νομικό πλαίσιο περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, αφετέρου δε στα οριζόμενα στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, να μεταφέρετε οποιοδήποτε επί μέρους στοιχείο της ιστοσελίδας της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ σε άλλη ιστοσελίδα ή ακόμα και να προβείτε σε ψηφιακή ανακατεύθυνση οποιουδήποτε επί μέρους στοιχείου της ιστοσελίδας της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ σε άλλους ψηφιακούς διακομιστές, είτε για προσωπική, είτε για επαγγελματική χρήση. Ως εκ τούτου, η παρούσα ‘Άδεια Χρήσης’ μπορεί να τερματιστεί εάν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω, και η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς την παρούσα ‘Άδεια Χρήσης’ όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσης ‘Άδειας Χρήσης’, υποχρεούστε να καταστρέψετε τυχόν επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ που έχετε στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ δεν θα θεωρηθεί επ’ ουδενί υπεύθυνη για τυχόν βλάβη που ενδεχομένως θα προκληθεί (συμπεριλαμβανομένων και ουχί περιοριζομένων της απώλειας πληροφοριών, της απώλειας κέρδους ή της πρόκλησης επιχειρηματικών παρεμβολών) που προέκυψαν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των επί μέρους στοιχείων της ιστοσελίδας της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’, ασχέτως του αν η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ ενημερώθηκε σχετικά με την πιθανότητα τέτοιας βλάβης, είτε προφορικά είτε γραπτά.

 

Τροποποιήσεις και Διορθώσεις.

Τα επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ ενδέχεται να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη ή λάθη που επήλθαν κατά την ανάρτησή τους. Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ δεν εγγυάται ότι άπαντα τα επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας του έχουν ολοκληρωθεί στο ακέραιο. Ως εκ τούτου, η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει βελτιώσεις στα επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας του, χωρίς σχετική ειδοποίηση. Επιπροσθέτως, η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ δεν δεσμεύεται επ’ ουδενί αναφορικά με την υποχρέωση αναβάθμισης ή ανανέωσης των επί μέρους στοιχείων της ιστοσελίδας του. 

 

Σύνδεσμοι.

Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ δεν ευθύνεται για ιστοσελίδες ή ενεργούς συνδέσμους που ανακατευθύνουν στην ιστοσελίδα του και δεν είναι υποχρεούται να ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα. Η ενσωμάτωση οποιουδήποτε ενεργού συνδέσμου σε έτερη ιστοσελίδα, δεν υποδηλώνει με κανένα τρόπο την υποστήριξη του ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’. Τουναντίον, η χρήση, καθώς και η ορθή και σύννομη λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας εναπόκειται στον εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτής. 

 

Τροποποιήσεις των παρόντων ‘Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης’.

Η ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει του παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’ οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς σχετική εκ των προτέρων ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να ελέγχετε του παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’ σε τακτική βάση, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ενδεχόμενη ανανέωσή τους. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε να συμμορφώνεστε πλήρως με τους παραπάνω ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’. 

Eπίλυση Διαφορών

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή διαφωνίες σχετικά με την Υπηρεσία, συμφωνείτε πρώτα να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά ανεπίσημα επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Κάθε νομικό ζήτημα που ενδεχομένως θα ανακύψει αναφορικά με την ιστοσελίδα της ‘ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND E.V’ θα διέπεται από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και θα επιλύεται ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων.

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την “Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V”, επικοινωνήστε με data.protection@asb.gr

 

 

Terms and Conditions of Use

Last updated: March 16, 2021

Please read these terms and conditions carefully before using Our Service.

 

This website is owned and operated by ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’. By accessing the website, you are agreeing to comply with the hereby ‘Terms and Conditions of Use’, as well as the applicable laws and regulations. The materials contained in the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website are covered by the applicable relevant copyright and trademark law, and these ‘Terms and Conditions of Use’ fully comply with the relevant legal provisions of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) regulation, which replaced the 1995 EU Data Protection Directive, and went into force on May 25, 2018.  

If you disagree with any of the ‘Terms and Conditions of Use’, you are prohibited from using or accessing the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website. Please feel free to contact us at info@asb.gr should you have questions regarding our ‘Terms and Conditions of Use’, including our privacy policy.

 

Personal Information and Data collected by ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’.

‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ will never collect your personal identifiable information unless you provide it voluntarily. By providing your e-mail address to the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website requesting to be enrolled to the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ newsletter list, you comply with the ‘Terms and Conditions of Use’ of the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website and the relevant legal provisions, as stated above and you allow ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ to contact you. ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ assures you that your e-mail address will never be used or shared with other organizations or websites for commercial purposes.

If you for any reason decide that you do not want to receive our e-mail in the future, please let us know by sending your request via email to info@asb.gr.

‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ may disclose your personal information to the Authorities, should ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ be compelled to perform such actions by law or a regulatory authority. Moreover, ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ may disclose your personal information to the Authorities in cases when ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ has reason to believe that doing so is necessary for legal actions to be taken against anyone causing harm (either intentionally or unintentionally) to ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’, according to these ‘Terms and Conditions of Use’.

 

General Data Protection Regulation (GDPR) regulation.

‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ will process your personal information in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) regulation, as mentioned above, including, and not restricted to the following requests: the issue of access to your personal information that you knowingly provided to ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ as aforementioned, as well as the issue of correcting, deleting, or restricting access to your personal information upon your request.

‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ will always respect the privacy of all personal data of those supporting Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’s cause, whether you are a webpage visitor, donor, or participant in our mailing lists. Regarding donors or prospective donors, all personal information as well as information on offers, will remain strictly confidential under ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’, including Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’s staff and volunteers, unless a different permission is obtained for the release of such information to a third party.

‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ will keep and use your personal information as described in these ‘Terms and Conditions of Use’. ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ shall not in any case be held liable under any circumstances for damages resulting from use of information collected from visitors of the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website, given that the visitors voluntarily provided ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ with their personal information, as mentioned above.

 

User License.

You can temporarily download the materials of the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website strictly for individual and non-business use. This is the just a permit under which you may not: modify or copy the materials of the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website; use the materials for any commercial use, or for any public presentation (individual or business); attempt to decompile or rebuild any product or material contained in the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website; remove any material contained in the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website, subjected to copyright, as stated in these ‘Terms and Conditions of Use’ or transfer the materials contained in the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website to someone else or even “mirror” the materials on other servers, for either individual or business use. This permit might consequently be terminated if you do not follow these conditions of use as hereby stated and may be ended by ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ whenever deemed necessary. At the end of permission, you are obliged to destroy any downloaded materials contained in the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website that you have in your ownership either in electronic or printed form.

On no occasion should ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ be held responsible for any harm caused (including loss of information or benefit, or because of business interference) emerging from the utilization or inability to utilize the materials on the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website, regardless of whether ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ was informed verbally or in written form of the possibility of such harm.

Amendments and Corrections.

The materials showing up on the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website could incorporate typographical, or photographic mistakes. ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ does not warrant that any of the materials on its site are finished or completed. Hence, ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ may roll out improvements to the materials contained on its site without further or special notification. ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ does not, then again, make any dedication to update the materials.

 

Links.

‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ is not responsible for any websites or links connected to the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website and is not responsible to check the information provided in any such connected website. The incorporation of any active link does not in any way suggest the support of ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’. Utilization of any such connected website lies at the website owner’s own risk.

 

Modifications of Site “Terms of Use”.

‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ may revise these ‘Terms and Conditions of Use’ at any given moment without relevant notice in advance. For this reason, please feel free to check for updates to these ‘Terms and Conditions of Use’ on a regular basis, to always be updated. By using this site, you accept to fully comply with the above ‘Terms and Conditions of Use’.

Disputes Resolution

If you have any concern or dispute about the Service, you agree to first try to resolve the dispute informally by contacting the Company.

 

Governing Law.

Any arising legal issue relevant to the ‘Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V’ website will be settled under the Greek legal framework and by the competent Greek Court.

For any question regarding your personal data and “Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V”, please contact data.protection@asb.gr