ASB Greece – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τις «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

new_logo_echo

Η ASB Arbeiter-Samariter-Bund Greece, με την υπ.αριθ. PDC GRC 1602-031 αποφασίζει:

 1. Την προκήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις «Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις-υποδομές περιβάλλοντος χώρου (ηλεκτρικά ισχυρά και ασθενή, ύδρευση και αποχέτευση) για την πλήρη λειτουργία της Δομής Φιλοξενίας προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών στα Διαβατά Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ #700.000 €# (τελικό ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λόγω απαλλαγής, βάσει της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/2016), προμήθεια χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την συμφωνία ECHO/EU/BUD/2016/01007 (European Commission and ASB Arbeiter-Samariter-Bund).
 2. Για τη δημοπράτηση της προμήθειας και την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
 • Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες.
 • Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α’/8-08-2016).
 • Της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/2016.
 1. Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία καθώς δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και υποδομών του δημοπρατούμενου έργου.
 2. Ειδικότερα, προβλέπεται η κατασκευή όλων των δικτύων, υποδομών και εξοπλισμού για την πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία του κέντρου. Περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενη εργασία, εξοπλισμός και υλικό για την πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης, των υποδομών και του εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία της Δομής Φιλοξενίας προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών στον πρώην στρ. Αναγνωστοπούλου, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, ενδεικτικά αναφερομένων:
 • Η εγκατάσταση συλλογής – παροχέτευσης ομβρίων.
 • Η κατασκευή όλων των απαιτούμενων υδραυλικών, αποχετευτικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύνδεσης των μεταλλικών οικίσκων και η προμήθεια και εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού.
 • Η κατασκευή των εξωτερικών δικτύων και υποδομών για πλήρη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων που τροφοδοτούν.
 • Η κατασκευή του ασύρματου δικτύου WiFi και η διανομή σήματος R-TV-SAT.
 • H συνεννόηση με εταιρείες ΟΚΩ, προετοιμασία δικαιολογητικών, συνδέσεις με ΟΚΩ καθώς και διεκπεραίωση πάσης φύσεως αδειών.
 • Η σύνδεση αγωγού ύδρευσης με το δημόσιο δίκτυο.
 • Η κατασκευή συνδετήριου δικτύου ηλεκτρικών ισχυρών – ασθενών με υπάρχον δημόσιο δίκτυο.
 1. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα δίκτυα να παραδοθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά συγκεκριμένο τμήμα της Δομής Φιλοξενίας (πρώην στρ. Αναγνωστοπούλου) στα Διαβατά, το οποίο θα υποδειχθεί στον ανάδοχο, και όπου θα εγκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση και την παράδοσή του, περίπου 100 οικίσκοι τύπου κοντέινερ. Κατόπιν, είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης είτε σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την ASB, ο ανάδοχος θα ξεκινήσει τις εργασίες της Β’ φάσης, για την ολοκλήρωση των απαιτουμένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και υποδομών του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Η δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ #700.000 €# (τελικό ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λόγω απαλλαγής, βάσει της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/2016) και βαρύνει την ASB Arbeiter-Samariter-Bund Greece.
 3. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, ήτοι δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €).
 4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
 5. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16.00΄ και η αποσφράγιση θα γίνει την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.
 6. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της Αναθέτουσας Αρχής: www.asb.gr

ASB Greece, Ρήγα Φεραίου 10Ε, ΤΚ 55134, Τηλ.: 2313.073.448, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τα σχέδια της μελέτης μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από εδώ.

Για να λάβετε ηλεκτρονικά το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε συμπληρώστε στην ακόλουθη φόρμα τα στοιχεία σας (εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας).

[email-download download_id=”1003″ contact_form_id=”561″]

Ζητούμε τα στοιχεία αυτά έτσι ώστε κάθε διευκρίνιση που τυχόν αναζητά οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλους. Μόλις τα καταγράψετε, στο τέλος του σχετικού πίνακα θα εμφανιστεί η φράση: “Διαβάστε την Διακήρυξη, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο”. Πατήστε στον σύνδεσμο και η διακήρυξη θα εμφανιστεί στον υπολογιστή σας. Κατόπιν, αν επιθυμείτε, μπορείτε να την αποθηκεύσετε τοπικά.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Όπως ορθώς αναγράφεται στην προκήρυξη, η εγγυητική συμμετοχής έχει ορισθεί στις 14.000 ευρώ και πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος εκατόν πενήντα (150) ημέρες τουλάχιστον, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Επιπλέον, σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Λίστα των σημείων ελέγχου του συστήματος BMS: Φωτισμό, a/c, boiler, κουζίνα, κεντρικό κάθε οικίσκου.
 • Τα βάθη των χανδάκων θα οριστούν σύμφωνα με την τοπογραφική αποτύπωση και τις κλίσεις που θα πρέπει να δοθούν, και σύμφωνα με τους ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες τέχνης και επιστήμης. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για το ποια δίκτυα υπάρχουν σε κάθε χαντάκι.
 • Οι συνδέσεις των οικίσκων στα προς κατασκευή δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης θα γίνουν από τον ανάδοχο αυτού του έργου και όχι από τον ανάδοχο με τα container
 • Σε κάθε οικίσκο θα υπάρχει μία αναμονή ύδρευσης, μία αποχέτευσης, μία ηλεκτρισμού και BMS.
 • Το BMS θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κάθε οικίσκου στην πίσω πλευρά του κοντέινερ. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα σχέδια των οικίσκων από την διακήρυξη των οικίσκων εδώ.
 • Τα υλικά που είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν βάση νομοθεσίας, μελέτης και κανόνων τέχνης και επιστήμης, θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση.
 • Η επιφάνεια εκσκαφής παραδίδεται όπως παρελήφθη και το κόστος αποκατάστασης επιβαρύνει τον ανάδοχο.
 • Για τους σωλήνες PVC ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1401.
 • Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι C250 χυτοσιδηρού τύπου εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη.
 • Οι προδιαγραφές  ΕΤΕΠ προφανώς και ισχύουν και σε αυτό το έργο.