ASB Greece – Προκήρυξη και διακήρυξη για 106 container

Η ASB Arbeiter-Samariter-Bund Greece, με την υπ.αριθ. PDC GRC 1602-026 αποφασίζει:

 1. Την προκήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 106 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων (housing units), τύπου container, με βάσεις έδρασης, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών», προϋπολογισμού #1.909.600 €# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), προμήθεια χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την συμφωνία ECHO/EU/BUD/2016/01007 (European Commission and ASB Arbeiter-Samariter-Bund.
 2. Για τη δημοπράτηση της προμήθειας και την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
  1. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες.
  2. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α’/8-08-2016).
  3. Του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρμογή ν. 3886/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ».
  4. Του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4038/2012, 4155/ 2013, 4250/2014, 4412/2016 και όπως ισχύει σήμερα.
  5. Tου άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ 264/Α’/22-12-2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΠΥΣ 20.03.2012 (ΦΕΚ Α’61), τους ν. 4038/2012, 4155/2013, 4250/2014, το άρθ. 10 της ΠΝΠ της 30.12.2015 και ισχύει σήμερα.
 3. Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία καθώς δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού (CPV 44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια).
 4. Το έργο αφορά την προμήθεια, μεταφορά, και τοποθέτηση 106 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων (housing units), τύπου container, περίπου 30 τ.μ., με βάσεις έδρασης, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών στο κέντρο φιλοξενίας μακράς διαρκείας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.
 5. Οι οικίσκοι θα παραδοθούν σε φάσεις ως εξής:
  1. Δεκαπέντε (15) οικίσκοι, έως και την 21η ημερολογιακή ημέρα από την επομένη της υπογραφής του συμβολαίου.
  2. Δεκαπέντε (15) οικίσκοι, από την επομένη της 21ης ημερολογιακής ημέρας, ανά εβδομάδα, μέχρι την παράδοση του συνόλου των 106 οικίσκων.
 6. Η δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ #1.909.600 €# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει την ASB Arbeiter-Samariter-Bund Greece.
 7. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι τριάντα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (30.800,00 €).
 8. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
 9. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16.00΄ και η αποσφράγιση θα γίνει την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ.
 10. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ASB Greece (www.asb.gr) ή από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
 11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν το κείμενο της διακήρυξης και στην αγγλική γλώσσα.

Για να λάβετε ηλεκτρονικά το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε συμπληρώστε στην ακόλουθη φόρμα τα πλήρη στοιχεία σας (επωνυμία εταιρείας σας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για να λάβετε ηλεκτρονικά το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε συμπληρώστε στην ακόλουθη φόρμα τα στοιχεία σας (εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Ζητούμε τα στοιχεία αυτά έτσι ώστε κάθε διευκρίνιση που τυχόν αναζητά οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλους. Μόλις τα καταγράψετε, στο τέλος του σχετικού πίνακα θα εμφανιστεί η φράση: “Διαβάστε την Διακήρυξη, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο”. Πατήστε στον σύνδεσμο και η διακήρυξη θα εμφανιστεί στον υπολογιστή σας. Κατόπιν, αν επιθυμείτε, μπορείτε να την αποθηκεύσετε τοπικά.

[email-download download_id=”817″ contact_form_id=”561″]

Ακολουθούν διευκρινιστικές απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα (clarifications to questions asked).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Ερώτηση 1

Διευκρίνιση διαστάσεων οικίσκου

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Στην σελίδα 41 του τεύχους της διακήρυξης (κάτοψη οικίσκου) αναγράφονται εξωτερικές διαστάσεις 8,40Χ3,60Μ και εσωτερικές (καθαρές) του δωματίου – WC– Κουζίνας-δωματίου, 2,85-1,20-1,30-2,80Μ αντίστοιχα.

Λαμβανομένων υπόψη των απαιτουμένων παχών της τοιχοποιίας (50χιλστ-πανώ PU για την εξωτερική τοιχοποιία και 75χιλστ-γυψοσανίδα), προκύπτει εξωτερική διάσταση μήκους οικίσκου L=8,48Μ, δηλαδή 80χιστ μεγαλύτερη.

Επίσης διάσταση πλάτους οικίσκου W=3,60M + δύο πάχη ενδιάμεσων εξωτερικών υποστηλωμάτων

Στην σελίδα 42 του τεύχους της διακήρυξης( τομή οικίσκου) αναγράφεται καθαρό εσωτερικό ύψος 2,50Μ και σαν εξωτερικό ύψος (Η)=2,645Μ. Δηλαδή συνολικό πάχος δαπέδου και οροφής 2,645 – 2,50 = 0,145Μ                                                                 

Το ελάχιστο πάχος δαπέδου και οροφής πρέπει να είναι ( Δοκοί βάσεις ΙΡΕ140-διαδοκίδες ή αυτοφερόμενα τραπεζοειδή φύλλα- μόνωση – ανθυγρή γυψονοσανίδα –PVC),+(πανώ οροφής-κενό για κλίση 2%-τελική επικάλυψη τραπεζοειδούς φύλλου)=(140+50+50+18+2)+(60+80+40) = 260+180=460χιστ

Απάντηση:

Οι εξωτερικές διαστάσεις του οικίσκου είναι 8,40μΧ3,60μ και είναι επιθυμητό να παραμείνουν αυτές. Αν υπάρχει ανάγκη να μικρύνουν οι διαστάσεις των δωματίων αλλά όχι του λουτρού και της κουζίνας αυτό γίνεται αποδεκτό.

 

Ερώτηση 2

Μόνωση οροφής.

Στην σελίδα 42 του τεύχους της διακήρυξης (τομή οικίσκου), ως και στην σελίδα 43 παραγρ. 2.2.3 Μόνωση οροφής, αναφέρεται πάχος οροφής 50χιστ.

Αντίθετα στην σελίδα 46 παράγρ. 3.4 Οροφή, που πιστεύουμε ότι είναι και το ορθό αναφέρεται πάχος πανώ πολυουρεθάνης 60χιλστ.

Απάντηση:

Το πάχος της μόνωσης θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.

 

Ερώτηση 3

Εσωτερική τοιχοποιία

Στην σελίδα 47 του τεύχους της διακήρυξης, παράγρ. 3.6. Διαχωριστικά τοιχώματα αναφέρεται η τοποθέτηση τοιχοποιίας γυψοσανίδας πάχους 75χιλστ.

Παρακαλούμε γνωρίστε μας, αν μπορούμε να προσφέρουμε σαν εναλλακτική λύση χωρίς οικονομική επιβάρυνση της προσφοράς μας, για λόγους υγρομόνωσης και αντοχής πανώ πολυουρεθάνης 40 ή 50χιλστ.

Απάντηση:

Εάν η ερώτηση είναι εάν μπορεί η ανάδοχος εταιρία να τοποθετήσει πάνελ η απάντηση είναι θετική. Στην περίπτωση αυτή η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.2.2.

 

Ερώτηση 4

Στην παράγραφο 2.2.1 ως μόνωση δαπέδου αναφέρεται διογκωμένη πολυουρεθάνη, ενώ στην παράγραφο 3.3 ως μονωτικό υλικό δαπέδου αναφέρεται το πολυστυρένιο.

Ερωτήματα:

1α. Όταν λέτε πολυστυρένιο εννοείται εξηλασμένη πολυστερίνη;

1β.Ποιό τελικά θα είναι το υλικό μόνωσης του δαπέδου; Είναι μήπως στην κρίση του αναδόχου;

Απάντηση:

Το μονωτικό υλικό θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.1.

 

Ερώτηση 5

Στην παράγραφο 3.2 σελ.44 στην αναφορά για τη διάταξη του σκελετού μεταξύ άλλων αναφέρει «στο δάπεδο και πάνω από τις δοκούς της βάσης (IPE140 κατ’ ελάχιστο ή κοιλοδοκούς), ενδιάμεσες γαλβανισμένες διαδοκίδες παράλληλα με τη μικρή πλευρά της μονάδος και σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 50εκ. ελαχίστων διαστάσεων… » ενώ παρακάτω στη σελίδα 45 αναφέρει «Δοκοί δαπέδου: Μεταλλικός κάναβος αποτελούμενος από 5 κοιλοδοκούς ορθογώνιας διατομής s=3mm (S235) κι 3 κοιλοδοκούς εγκάρσιας ορθογώνιας διατομής s=2mm (S235)» .

Ερωτήματα:

1α. Ποια εκ των δύο είναι η διάταξη των δοκίδων δαπέδου;

1β.Ισχύουν και οι  δύο περιπτώσεις; Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε αναλυτικότερα, ή παρακαλώ να δοθεί σκαρίφημα.

Απάντηση:

Ισχύει η περιγραφή της σελ.45.

 

Ερώτηση 6

Στην παράγραφο 3.4 σελ.46 δεν αναφέρεται κανένα στοιχείο κάλυψης της μόνωσης της οροφής του οικίσκου. Από την τεχνική περιγραφή γίνεται αντιληπτό πως επί του μεταλλικού σκελετού της οροφής τοποθετείται η μόνωση και επί της μόνωσης η τραπεζοειδής λαμαρίνα αλλά δεν γίνεται αναφορά για την κάλυψη της μόνωσης στην εσωτερική πλευρά της οροφής.

Ερώτημα: Με ποιό τρόπο θα καλυφτεί η μόνωση της οροφής του οικίσκου όντας στο εσωτερικό του;

Απάντηση:

Η κάλυψη της μόνωσης της οροφής θα είναι με πανέλο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή τουλάχιστον στην εκτεθειμένη όψη.

 

Ερώτηση 7

Στην παράγραφο 3.5 σελ.47 γίνεται αναφορά για σταθερά τζάμια.

Ερώτημα: Που ακριβώς τοποθετούνται αυτά;

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σταθερά τζάμια.

 

 

Ερώτηση 8 

Στην παράγραφο 3.7 σελ.47 αναφέρονται 2 παράθυρα 800 Χ 2000.

Ερώτημα: Πρόκειται για παράθυρα ή για μπαλκονόπορτες; Αν πρόκειται για παράθυρα ποιες είναι οι διαστάσεις τους και είναι μονόφυλλα ή δίφυλλα;

Απάντηση:

Πρόκειται για 2 δίφυλλα παράθυρα 800Χ1000.

 

Ερώτηση 9

Όσον αναφορά τον εξοπλισμό του οικίσκου, περιλαμβάνονται

·        η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα;

·        η τοποθέτηση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα;

·        η τοποθέτηση κλιματιστικού; Και αν ναι, πρόκειται για δύο μονάδων 9000BTU ή μία εξωτερική μονάδα 18000BTU και δύο εσωτερικών 9000BTU;

Εάν ο παραπάνω εξοπλισμός περιλαμβάνεται, ποιες είναι οι προδιαγραφές ανά περίπτωση;

 

Απάντηση:

Αναφορικά με τον εξοπλισμό του οικίσκου περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.9 και η εγκατάσταση κλιματιστικού όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.

Σχετικά με τον κλιματισμό του οικίσκου, η απαίτηση είναι όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 4.2  η τοποθέτηση κλιματισμού κατ’ελάχιστον ονομαστικής απόδοσης 18.000btu. Είναι αποδεκτή η σστου αναδόχου πόσες κλιματιστικές μονάδες και ποιες θα εγκαταστήσει ώστε να καλύψει την ελάχιστη απαίτηση της διακύρηξης.

Οι προδιαγραφές των κλιματιστικων μονάδων θα είναι ως εξής: inverter με οικολογικό φρέον R410, ενεργειακής κλάσης Α+ στην ψύξη και Α+ στην θέρμανση τουλάχιστον και να μπορούν να λειτουργούν σε θέρμανση όταν η εξωτερική θερμοκρασία θα είναι -15οC.

 

Ερώτηση 10

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 1. Γενικά. Σελ. 39. Στην ως άνω ̟παράγραφο αναφέρεται ότι «οι οικίσκοι θα είναι ενιαία µεταφερόµενοι και οι διαιρούµενοι  οικίσκοι δεν θα είναι δεκτοί». Ε̟πισης, ̟αραγραφο1.1 σελ. 40 «ο οικίσκος θα ̟παραδίδεται ενιαίος και δεν θα γίνονται ε̟πι τό̟που εργασίες συναρµολόγησης». Στην συνέχεια στην Παράγραφο 2. Μελέτες Κανονισµοί-Φορτία Σελ. 40 αναφέρεται τις διαστάσεις των οικίσκων «3,60 χ 8,40 χ2,645».  Η διάσταση ̟πλάτος 3,60 δεν µεταφέρεται εύκολα στο οδικό δίκτυο καθώς το ̟πλάτος είναι ιδιαίτερα µεγάλο και κοστοβόρο και ειδικά όταν ̟πρόκειται για 106 τεµ. Θα ̟προκληθεί συµφόρηση στο οδικό δίκτυο.  Άλλωστε, σε όλες τις ̟προµήθειες ̟που τρέχουν ως τώρα αναφορικά µε αντίστοιχους οικίσκους οι διαστάσεις είναι 3,10 το maximum ̟πλάτος. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε.

Απάντηση:

Οι διαστάσεις του οικίσκου είναι συγκεκριμένες και οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή. Η μεταφορά είναι ευθύνη της Αναδόχου εταιρίας όπως αυτό αναφέρεται στην διακήρυξη και είναι σαφές από την διακήρυξη ότι «οι οικίσκοι θα είναι ενιαία µμεταφερόμενοι και οι διαιρούμενοι  οικίσκοι δεν θα είναι δεκτοί»,και επίσης ότι «ο οικίσκος θα ̟παραδίδεται ενιαίος και δεν θα γίνονται ε̟πι τόπου εργασίες συναρμολόγησης» στις παραγράφους 1.1 και 2 αντίστοιχα.

 

 

Ερώτηση 11

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 1.1. Μεταφορά και έδραση σελ.39 αναγράφεται «Η ανάδοχος εταιρεία θα κατασκευάσει τις βάσεις έδρασης του κάθε οικίσκου (οχτώ ανα οικίσκο) από σκυρόδεμα ε̟πί τόπου, και θα είναι υπεύθυνη τόσο για την ασφαλή έδραση των οικίσκων όσο και για το αλφάδιασµα των οικίσκων». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η βάση έδρασης µ̟μπορεί να αντικατασταθεί από μπλόκια από σκυρόδεμα όπως σε όλα τα camps.

Απάντηση:

Ο βάσεις έδρασης του κάθε οικίσκου θα είναι σύμφωνα με την διακύρηξη, από επι τόπου σκυρόδεμα.

 

Ερώτηση 12

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3. 3 δάπεδο Σελ.45.  Στην ως άνω ̟παράγραφο αναφέρεται ότι « µμονωτικό  υλικό δαπέδου από ̟πολυστερίνη». Προδιαγράφεται ως υλικό την ̟πολυστερίνη  η οποία δεν παρέχει ̟πυραντίσταση 15 λε̟πτών βάσει SR EN 14509:2013.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε.

Απάντηση:

Έχει ήδη απαντηθεί στην ερώτηση Νο 4 του παρόντος.

 

Ερώτηση 13

Στην σελ. 43 και συγκεκριμένα στην ̟παρ. 2.2. Μόνωση αναγράφετε  «2.2.1. Μόνωση δαπέδου. Η µμόνωση του δαπέδου θα είναι διογκωμένη ̟πολυουρεθάνη ̟πάχους 50χιλ, µε U=0.42W/m2K

1.2.2. Μόνωση Τοίχων. Η µμόνωση των τοίχων θα είναι διογκωμένη ̟πολυουρεθάνη ̟πάχους 50χιλ σε ̟πανέλο τύπου σάντουιτς, µε U=0.42W/m2K

1.2.3. Μόνωση Οροφής. Η µμόνωση της οροφής θα είναι διογκωμένη ̟πολυουρεθάνη ̟πάχους 50χιλ ή ̟πετροβάμβακα ̟πάχους 10χιλ, µε U=0.32W/m2K»

Ενώ στην ̟παράγραφο 3.3. ∆άπεδο στην σελ. 45 αναγράφετε «Μονωτικό υλικό : ̟πολυστυρένιο ̟πάχους d=50 χιλιοστών και U=0.42W/m2K» και στην  σελίδα 46 στην ̟παράγραφο 3.4. Οροφή αναγράφετε «Μόνωση: ̟πολυουρεθάνη d=60mm ή ̟πετροβάμβακα (d=100mm) U=0.32W/m2K»

Παρακαλούμε όπως µας διευκρινίσατε τα υλικά µμόνωσης οροφής και δαπέδου.

 

Απάντηση:

Μόνωση δαπέδου: Έχει ήδη απαντηθεί στην ερώτηση Νο 4 του παρόντος.

Μόνωση οροφής: Σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.

 

Ερώτηση 14

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή στην ̟παράγραφο 3.3. δάπεδο στην σελίδα 45 αναγράφετε «Πλάκες δαπέδου από μοριοσανίδες άριστης ̟ποιότητας ̟πάχους 18 χιλιοστών». Παρακαλούμε όπως µας διευκρινίσετε εάν αντί για µμοριοσανίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κόντρα ̟πλακέ θαλάσσης το οποίο είναι ανώτερο ̟ποιοτικά υλικό από την μοριοσανίδα και ανθεκτικότερο στην υγρασία. 

Απάντηση:

Ναι, θα μπορούσε το κόντρα πλακέ θαλάσσης να γίνει δεκτό εφόσον καλύπτει τις προδιαγραφές πάχους, και είναι άριστης ποιότητας.

Ερώτηση 15

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.4 Οροφή Σελ.46. 

Στην ως άνω ̟παράγραφο αναφέρεται ότι «̟πολυουρεθάνη 60mm ή ̟πετροβάμβακα (d=100mm) και U=0,32W/m2K. ∆εν υπάρχει ̟πετροβάμβακας ο οποίος διαθέτει 15 λεπτά ̟πυρ αντίσταση και ̟παράλληλα U=0.32.  Αναφορικά µε τα ̟πάνελ ̟πολυουρεθάνη οροφής δεν υπάρχει ο δείκτης ΕΙ, ο οποίος να διατίθεται στην ελληνική αγορά.

Ο δείκτης ̟πυρ αντίστασης ̟που υπάρχει ̟πιστοποιημένος για την ̟πλαγιοκάλυψη (εξωτερική τοιχοποιία), -για την οποία ̟περιέργως  δεν ζητάτε δείκτη ̟πυρ αντίστασης- είναι ο ΕΙ 30. Παράλληλα, σε κανένα ισόγειο κτίριο των 30µ2 βάση ευρωπαϊκών κανονισμών δεν απαιτείται ̟πυρ αντίσταση 15 λεπτών αλλά 30 λεπτών στα 50µ2 ισογείου κτιρίου. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε.

Απάντηση:

Στην περίπτωση δυσκολίας εύρεσης του υλικού που περιγράφεται στην διακύρηξη, τότε οι προδιαγραφές της πυραντίστηασης θα είναι 30 λεπτών δια την διευκόλυνση της Αναδόχου εταιρίας.

 

Ερώτηση 16

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.4 Οροφή Σελ.46. αναφέρεται «Cee σύνδεσµοι –στην µικρή ̟λευρά του σκελετού».

Παρακαλούµε ό̟πως µας διευκρινίσετε τι είδους είναι οι Cee σύνδεσµοι.

 

Απάντηση:

Πρόκειται για την αναμονή για τα ηλεκτρικά του κάθε οικίσκου ώστε να συνδεθεί με το δίκτυο της δομής φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα είναι μία μπρίζα εξωτερικού χώρου που θα καλύπτει τις ανάγκες του οικισμού και την ασφάλεια λαμβάνοτας υπόψη ότι θα βρίσκεται εξωτερικά του οικίσκου.

 

Ερώτηση 17

Όσον αφορά το σκελετό – φέρων οργανισμό, την οροφή και το δάπεδο ̟παρακαλούμε ό̟ως µας διευκρινίσετε εάν θα ̟πρέπει να ακολουθηθεί ̟πιστά η ̟προδιαγραφή ή µ̟πορούν να ̟πραγματοποιηθούν αλλαγές βάσει της στατικής µμελέτης ̟ου θα εκπονηθεί για την καλύτερη στατικότατα του οικίσκου και θα σας υποβληθεί µε την ανάθεση του έργου.

Απάντηση:

Οι προδιαγραφές θα είναι σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την διακύρηξη και η στατική μελέτη του Αναδόχου σύμφωνα με αυτές.

 

Ερώτηση 18

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.5. Εξωτερική τοιχοποιία σελ. 46 αναφέρεται «διπλά ̟πανέλα τύπου σάντουιτς».

Παρακαλούμε ό̟πως διευκρινίσετε εάν εννοείτε ότι ̟πρέ̟πει να τοποθετηθούν δύο ̟πανέλα ή ένα ̟πανέλο τύ̟που σάντουιτς;

Απάντηση:

Θα είναι βάση της παραγράφου 3.5 της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης. (ένα πανέλο τύπου σάντουιτς)

 

Ερώτηση 19

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.6. ∆διαχωριστικά τοιχώματα, σελ. 47  αναφέρεται «διπλή γυψοσανίδα µε μόνωση ̟πετροβάμβακα συνολικού ̟πάχους 7,5 εκ., βαµµένη µε ̟πλαστικό χρώμα. Στο χώρο του λουτρού η µ̟μπογιά θα είναι αδιάβροχη».  Θεωρούμε ότι η γυψοσανίδα είναι ̟πιο επιρρεπής στους βανδαλισμούς, επίσης δεν ενδείκνυται τόσο η απλή γυψοσανίδα όσο και ο ̟πετροβάμβακα στους χώρους υγιεινής. Προτείνουμε τα εσωτερικά χωρίσματα να γίνουν µε ̟πάνελ ̟πολυουρεθάνης. Παρακαλούµε ό̟πως µας διευκρινίσετε εάν αυτή η λύση είναι αποδεκτή. 

Απάντηση:

Απαντήθηκε στην ερώτηση Νο 3 του παρόντος.

 

Ερώτηση 20

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.7. κουφώματα σελ. 47 αναφέρεται «Η εξωτερική ̟πόρτα θα είναι από PVC5» Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το 5 στο PVC σε τι αναφέρεται. Παράλληλα, οι ̟πόρτες µ̟μπορούν να γίνουν µε ̟πλήρωση ̟πάνελ όµοια των τοιχωμάτων και ̟πέντε µεντεσέδες για µμεγαλύτερη αντοχή.

Απάντηση:

Το PVC 5 αναφέρεται στο προφίλ της πορτας.

Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3.7 της τεχνικής περιγραφής της διακύρηξης.

 

Ερώτηση 21

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.7. κουφώματα σελ. 47 αναφέρεται «Παράθυρα: 2 ̟παράθυρα 800Χ2000χιλ». Παρακαλούμε ό̟πως διευκρινίσετε τις διαστάσεις των ̟παραθύρων διότι η αναγραφόμενη διάσταση αντιστοιχεί σε ̟πόρτα. Η ιδανικότερη διάσταση είναι 1,00µ Χ 1,00µ.

Απάντηση:

Έχει απαντηθεί στην ερώτηση Νο 8 του παρόντος.

 

Ερώτηση 22

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.7. κουφώματα σελ. 47 αναφέρεται «Τα ̟παράθυρα θα έχουν εσωτερικό άνοιγμα». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν τα ανοιγόμενα ̟παράθυρα µ̟μπορούν να αντικατασταθούν µε επάλληλα συρόμενα µε εντομοαπωθητικές σίτες.

Απάντηση:

Ναι, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή αυτή η αλλαγή, κρατώντας όμως τις υπόλοιπες προδιαγραφές των παραθύρων που περιγράφονται στην παράγραφο 3.7 της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης.

 

Ερώτηση 23

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.8 Εξοπλισμός Κουζίνας Σελ.48. 80 lt ψυγεία δεν διατίθενται στην ελληνική αγορά. Η ̟πρώτη κλίμακα ξεκινάει από 93 lt εναλλακτικά µέχρι 60lt υπάρχουν και χαρακτηρίζονται mini-bar ψυγεία.

Απάντηση:

Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού της κουζίνας περιγράφεται στην παράγραφο 3.8 της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης.  Ψυγεία τύπου mini-bar δεν θα γίνονται αποδεκτά. Το ψυγείο θα είναι 80 λίτρων τουλάχιστον.

 

Ερώτηση 24

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.9. Εξοπλισμός λουτρού σελ. 48-49 αναφέρεται «Λεκάνη τούρκικου τύπου ενώ στο σχέδιο διαφαίνεται ευρωπαϊκού τύπου. Παρακαλούμε διευκρινίστε το είδος της λεκάνης.

Απάντηση:

Η λεκάνη του λουτρού θα είναι τούρκικου τύπου.

 

Ερώτηση 25

Επίσης, η διάσταση του WC όπου στο σχέδιο σας διαφαίνεται ̟πλάτος 1,20µ είναι οριακό για τα τοποθετηθεί ντουζιέρα 70εκ Χ 70εκ και λεκάνη, θα ̟πρέπει να µμεγαλώσει ο χώρος του WC ώστε να είναι λειτουργικός.

Απάντηση:

Οι διαστάσεις θα είναι όπως το σχέδιο του οικίσκου της παραγράφου 2.1 της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης.

 

Ερώτηση 26

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 4.1. Ηλεκτρολογικό σχέδιο – Σήμανση – Σύμβολα σελ. 49-50 αναφέρεται « θα ̟προκαλωδιωθούν α̟πό τον Main Board ̟προς το κυτίο BMS  οι εξής ̟παροχές µε το αντίστοιχο καλώδιο:

1) ηλιακός θερμοσίφωνας µε 1 καλώδιο 3χ4mm

2) δυο κλιματιστικών µε 2 καλώδια 3χ2,5mm (ένα καλώδιο έκαστο)

3) φωτισμού µε 1 καλώδιο 3 χ1,5mm

Α̟πό το κυτίο του BMS  θα αναχωρήσουν για τις ̟παροχές εντός του κοντέινερ.»

Παρακαλούμε όπως µας διευκρινίσετε εάν το κυτίο BMS & η καλωδίωση και σύνδεση του συµ̟εριλαµβάνεται µέσα στην ̟παρούσα ̟προµήθεια.

Εάν συµ̟εριλαµβάνεται στην ̟προμήθεια, ̟παρακαλούμε όπως µας διευκρινίσετε εάν το κυτίο µμπορεί να τοποθετηθεί δίπλα στον ηλεκτρολογικό ̟πίνακα καθώς και το είδος του καλωδίου ̟πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις εντολές ̟που θα δίνει.

Απάντηση:

Η σύνδεση αυτή καθώς και το κυτίο BMS θα συμπεριλαμβάνεται μέση στην παρούσα προμήθεια της Αναδόχου εταιρίας.

Η θέση του κυτίου φαίνεται στο ηλεκτρολογικό σχέδιο της παραφράφου 4.1 της τεχνικής περιγραφής.

Στην προεγκατάσταση προβλέπονται:

 1. Τέσσερα κυκλώματα 1Χ(3Χ1,5), 2Χ(3Χ2,5), 1Χ(3Χ4). Από τον ηλεκτρικό πίνακα εντός καναλιού μινι θα οδεύσουν προς το κέντρο του κοντέινερ στην εξωτερική πίσω όψη.
 2. Στη θέση εξόδου στην πίσω όψη θα τοποθετηθεί ένα κυτίο 100Χ200χιλ. (ΙΡ65). Τα καλώδια θα διέλθουν με στυπιοθλίπτες προς τον ηλιακό, και το/τα a/c και τις δυο χελώνες. Μέσα στο κυτίο θα προβλεφθεί μία περίσσεια (βυρινα) για την μελλοντική σύνδεση στα ρελέ.
 3. Το παροχικό καλώδιο του πίνακα 3Χ10τχ θα οδέυεσει με παρόμοιο τρόπο στην έξω πίσω όψη και θα τερματίστεί σε κλέμμες βαρέως τύπου εντός του κυτίου 100Χ100 (ΙΡ65)

 

Ερώτηση 27

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 4.2. Τεχνικές λεπτομέρειες σελ. 52 αναφέρεται «Ψύξη – θέρμανση : θα µ̟πει κλιματισμός σε κάθε οικίσκο ̟ου να καλύπτει τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης όλου του οικίσκου, τουλάχιστον 18000Btu συνολικά. Για την ανάγκη αυτή θα ̟πρέπει να υπάρξει ̟πρόβλεψη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν θα ̟πρέπει στην ̟παρούσα ̟προμήθεια να συµ̟περιλάβουµε και κλιματιστικά μηχανήματα ή µόνο την καλωδίωση. 

Απάντηση:

Για την ανάγκη ψύξης και θέρμανσης του οικίσκου, στην προμήθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται τόσο η καλωδίωση, όσο η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων κλιματιστικών μονάδων.

 

Ερώτηση 28

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 5.Ε̟ί̟λωση σελ. 52 αναφέρεται «∆υο μονόφυλλες µεταλλικές ντουλά̟πες για χώρο αποθήκευσης» Ωστόσο στην κάτοψη στην σελ 41 διαφαίνονται τέσσερις ντουλάπες, δύο σε κάθε χώρο. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τον αριθμό των ντουλαπών καθώς και την διάσταση.

Απάντηση:

Ο αριθμός και οι διαστάσεις των ντουλαπών θα είναι βάση του σχεδίου  της παραγράφου 2.1 της τεχνικής περιγραφής.

 

Ερώτηση 29

Οροφή οικίσκου

Στο άρθρο 2.2.3 της τεχνικής περιγραφής αναφέρει μόνωση δαπέδου διογκωμένη πολυουρεθάνη 50μμ. Στο άρθρο 3.4 πολυουρεθάνη 60 μμ. Εμείς προτείνουμε να τοποθετηθεί θερμομονωτικό πανέλο οροφής πολυουρεθάνη πάχους 50 χιλ. βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και από τις δυο όψεις.

Απάντηση:

Έχει απαντηθεί στην ερώτηση Νο 2 του παρόντος.

 

Ερώτηση 30

Δαπεδο οικισκου.

Ομοιως διαφορετικη περιγραφη στο 2.2.1 και στο 3.3. Προτεινεται η χρηση πανελλου πολυουρεθανης παχους 50 χιλ πανω στο οποιο θα βιδωθει το δάπεδο απο μοριοσανιδες.

Απάντηση:

Έχει απαντηθεί στην ερώτηση Νο 4 του παρόντος.

 

Ερώτηση 31

Θα ειναι γαλβανισμενα απαντα τα μεταλλικα προφιλ που θα χρησιμοποιηθουν? Δηλαδη κολωνες, δοκοι (πχ ΙΡΕ140)κτλ.

Απάντηση:

Βάσει της τεχνικής περιγραφής και συγκεκριμένα της παραγράφου 3.2.

 

Ερώτηση 32

Τα εσωτερικά διαχωριστικά προτείνεται να γίνουν με λείο πάνελ και όχι με γυψοσανίδα για να μην πραγματωθούν στην μεταφορά.

Απάντηση:

Απαντήθηκε στην ερώτηση Νο 3 του παρόντος.

 

Ερώτηση 32

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η όχι η σύνδεση των εσωτερικών δικτυών ΔΕΗ, νερού, αποχέτευσης με τα εξωτερικά κεντρικά δίκτυα του οικισμού.

Απάντηση:

Στην παρούσα προμήθεια περιλαμβάνονται όλες οι αναμονές για τα δίκτυα όπως αυτές περιγράφονται στην διακήρυξη, όχι όμως και οι συνδέσεις με τα δίκτυα της Δομής Φιλοξενίας.

 

Ερώτηση 33

Σχετικά με τον κλιματισμό του οικίσκου εκτός από τα ελάχιστα 18.000btu υπάρχει άλλη προδιαγραφή σχετική με τα μηχανήματα?

 Απάντηση:

Απαντήθηκε στην ερώτηση Νο 9 του παρόντος.

 

Ερώτηση 34

Στο σχέδιο κάτοψης  σελίδα 41 δείχνεται τέσσερις μεταλλικές ντουλάπες ανά οικίσκο. Στη σελίδα 52 στην επίπλωση αναφέρεται δυο μονόφυλλες μεταλλικές ντουλάπες. Τι ισχύει?

Απάντηση:

Απαντήθηκε στην ερώτηση Νο 28 του παρόντος.

 

 

============================================

 

CLARIFICATIONS

 

Question 1

Clarification request on the dimentions of the container

MINIMUN DIMENTIONS & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & DEVIATIONS

On page 41 of this tender document (floor plan of a house) listed 8,40X3,60M external dimensions and internal (net) room – WC- Kitchen-room, 2,85-1,20-1,30-2,80M respectively.

In view of the required thickness of the wall (50mm PU panels for exterior masonry and 75mm-gypsum) shows external dimension of a house of length L = 8,48M ie 80mm greater.

Also width dimension of a house W = 3,60M + two thicknesses intermediate external collumns

On page 42 of the declaration issue (section of a house) indicated clear internal height 2.50 m and as an external height (H) = 2,645M. That total floor and ceiling thickness from 2.645 to 2.50 = 0,145M                                                           

The minimum thickness of floor and ceiling should be (Beams bases IRE140-stringers or self-supporting trapezoidal sheets-insulation – moisture resistant gypumboard -PVC), + (upstairs-vacuum gradient 2%-terminal overlapping trapezoidal sheet) = (140 + 50 + 50 + 18 + 2) + (60 + 80 + 40) = 260 + 180 = 460chist

Answer:

The external dimensions of a house is 8,40mX3,60m and it is desirable to keep them. If there is a need to shorten the dimensions of the room but not the bathroom and the kitchen, is allowed.

In case there is need to increase the total height of the container that could be allowed after approval from ASB in case this is really needed.

 

Question 2

Roof insulation.

On page 42 of this tender document (section of a house), as in page 43 section 2.2.3 Roof insulation refers to ceiling thickness of 50mm.

Contrary on page 46 section 3.4 Roof, which we believe is the correct thickness refers 60mm polyurethane panels.

Answer:

The insulation thickness will be in accordance with section 3.4 of the tender document.

 

Question 3

Interior walls

On page 47 of this tender document, section 3.6. Partitions, indicate the drywall wall mounting 75mm thickness.
Please let us know if we can offer as an alternative at no charge in our offer, for reasons waterproofing and durability polyurethane panels 40 or 50chilst.

Answer:

If the question is wether the contractor may use panels the answer is positive. In this case the contractor must follow the specifications of section 2.2.2 of the tender document.

 

Question 4

In paragraph 2.2.1 as floor insulation refers expanded polyurethane, while its paragraph 3.3 as insulating flooring material mentioned polystyrene.

Questions:
1a. When you say meant polystyrene extruded polystyrene?

1b. Which ultimately be the floor insulation material? Is it to the discretion of the contractor?

Answer:

The insulation material will be according to section 2.2.1 of the tender document.

 

Question 5

In paragraph 3.2 sel.44 in reference to the layout of the frame including reports “on the floor and above the base beams (IPE140 minimum or hollow sections) intermediate galvanized stringers parallel to the short side of the unit and spaced maximum 50cm. minimum dimensions … “while below on page 45 states” Beams Floor: Metal grid consisting of five hollow sections of rectangular cross section s = 3mm (S235) and three hollow sections of rectangular cross section s = 2mm (S235) ».

Questions:

1a. Which is the layout of floor beams?

1b. Can both cases apply? If yes, please describe or give a drawing.

Answer:

Please refer to the technical specifications of page 45.

 

Question 6

In paragraph 3.4 at p.46, it is not mentioned the tyoeof  coverage of the insulation of the roof of the container. From the specification it is understood that on the metal frame of the roof is positioned on the insulation and the insulation trapezoidal metal sheet but does not refer to the coverage of the insulation on the inner side of the roof.

Question: How the insulation will be covered at the inner part of the roof?

Answer:

Coverage of the roof insulation will be with panels painted with electrostatic coating at least on the exposed side.

 

Question 7

At paragraph 3.5 on page 47 there is a reference to fixed glazing.

Question: Where exactly are they placed?

Answer:

There are not fixed glazing anywhere.

 

Question 8 

At paragraph 3.7 on page 47 there ia a reference of 2 windows 800 Χ 2000.

Question: These are windows or doors? If these are windows, what are the dimensions, and are they with one or two flyers?

Answer:

There are 2 windows, with 2 flyers each 800X1000.

 

Question 9

Regarding the equipment of the container, does it include

 • The installation of solar  boiler?
 • The installation of electric  boiler?
 • The installation of A/C? If yes, that refers to two units of 9000btu or one external unit of 18000btu and two internals of 9000btu each?

If the above equipment is included, which are the technical specification for each case?

 

Answer:

Regarding the equipment of a house the installation of  solar water heater is included as described in paragraph 3.9 and the air conditioning installation as described in section 4.2 is included as well.

Regarding the a/c of the container, the requirement is as described in paragraph 4.2 the conditioning installation minimum nominal value 18.000btu. It is at the discretion of the contractor how many air conditioning units and which will fit to meet the minimum requirement of the tender document.

The specification of air conditioning units will be as follows: inverter, with ecological freon R410, energy class A + in cooling and A + in heating at least and to be able to operate in heating when the outdoor temperature is -15oC.

 

Question 10

Part II. Technical Specifications, Section 1. General. P. 39. In that paragraph states that “the containersare single and divisible transportable containers will not be admitted.” Also at paragraph 1.1 p. 40, “the housing unit will deliver independent and will not be assembly work on site.” Then in Section 2. Studies Regulations and Loads Pg. 40 refers to the dimensions of the bungalows “3.60 x 8.40 mm 2,645”. The width dimension of 3.60 is not easily transferred to the road network and the width is very large and costly, especially when it comes to 106 pcs. Caused congestion on the roads. Besides, all the supplies run so far with respect to respective hutches dimensions are 3.10 in maximum width.

Please clarify.

Answer:

The dimensions of the housing units are specified, and no changes are approved.

The transfer is the responsibility of the Contractor’s company as stated in the tender document and it is clear from the statement that “the housing units are in one piece and divisible shelters will not be admitted,” and also that “the housing units will be delivered independent and assembly works will not take place on site’ in paragraphs 1.1 and 2 respectively.

 

Question 11

Part II. Technical Specifications, Section 1.1. Transportation and mounting p.39 stated “The contractor company will build the foundation bases of each of a house (eight per unit) of in situ concrete on site, and will be responsible both for the secure mounting of the housing units and for their leveling. ” Please specify if these bases could be replaced by a block of concrete, like in all other camps.

Answer:

The foundation bases will be according to the tender document, from in situ concrete.

 

Question 12

Part II. Technical Specifications, Paragraph 3 3. floor p.45. In that paragraph it is stated that “insulation flooring material made of polystyrene.” Specified as polystyrene material which does not provide fire resistance 15 minutes under SR EN 14509: 2013.

Please clarify.

Answer:

That has been clarified in question No 4 of the current document.

 

Question 13

Παρακαλούμε όπως µας διευκρινίσατε τα υλικά µμόνωσης οροφής και δαπέδου.

On p. 43, in par. 2.2. Insulation ‘2.2.1. floor insulation. The floor insulation will be expanded polyurethane thickness 50mm, with U = 0.42W / m2K

1.2.2. Wall insulation. The walls’ insulation is expanded polyurethane thickness 50mm in panel sandwich, with U = 0.42W / m2K

1.2.3. Roof Insulation. The roof insulation is 50mm thick polyurethane foam or mineral wool thickness 10 mm, with U = 0.32W / m2K »

While in paragraph 3.3. floor p. 45 indicates ‘Insulating material: Polystyrene thickness d = 50 millimeters and U = 0.42W / m2K» and page 46 in paragraph 3.4. Roof ‘Insulation: polyurethane d = 60mm wool insulation (d = 100mm) U = 0.32W / m2K »
Please specify the roof and floor insulation.

 

Answer:

Floor insulation: please refer to question No 4 of the current document.

Roof insulation: According to the paragraph 3.4.

 

Question 14

Part II. Technique described in paragraph 3.3. floor page 45 indicates ‘Floor Slabs of chipboard 18 mm thickness of high quality. ” Please clarify if instead of chipboard, it could be used plywood of superior quality which is also more resistant to moisture.

Answer:

Yes, it could dock plywood be accepted if it meets the thickness requirements, and are of excellent quality.

 

Question 15

Part II. Technical Specifications, paragraph 3.4 Roof p.46.

In that paragraph states that “polyurethane or mineral wool of  60mm (d = 100mm) and U = 0,32W / m2K. There is mineral wool which has a 15 minutes fire resistance and parallel U = 0.32. Regarding the polyurethane roof panels there is no index EI, which is placed on the Greek market.

The index fire resistance is certified for wall (exterior walls) -for which curiously does not seek pointer fire resistance- is EI 30. At the same time, any floor building of 30m2 basis of European regulations do not require 15 minutes fire resistance but 30 minutes to 50m2 floor building.

Please clarify.

Answer:

In case of difficulty on the procurement of the material, the specifications of fire resistance will be advanced to 30 min of fire resistance.

 

Question 16

Part II. Technical Specifications, paragraph 3.4 Roof p.46. stated «Cee connectors -in short side of the housing unit.”

Please like us clarify what is the Cee connectors.

Answer:

These are the central plugs of the unit, waiting to be connected to the electrical network of the settlement. These are plugs for outside use, that will meet the needs of the housing units, health and safety issues.

 

Question 17

Regarding the frame  – skeleton, the roof and the floor, please let us know, whether the contractor should follow the tender document in terms of structural design, or changes could be made according to the structural design of the contractor that will be submitted to you once the contract is signed for better structural efficiency of the container.

Answer:

The specifications are in any case according to the tender document and the contractor’s structural design according to that as well.

 

Question 18

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.5. Εξωτερική τοιχοποιία σελ. 46 αναφέρεται «διπλά ̟πανέλα τύπου σάντουιτς».

Παρακαλούμε ό̟πως διευκρινίσετε εάν εννοείτε ότι ̟πρέ̟πει να τοποθετηθούν δύο ̟πανέλα ή ένα ̟πανέλο τύ̟που σάντουιτς;

Part II. Technical Specifications, Section 3.5. walls p. 46 refers to “double sandwich panels”.
Please specify if you mean to be fitted with two panels or a sandwich type panel?

Answer:

That will be according to paragraph 3.5 of the tender document technical specifications. (one panes sandwich type)

 

Question 19

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.6. ∆διαχωριστικά τοιχώματα, σελ. 47  αναφέρεται «διπλή γυψοσανίδα µε μόνωση ̟πετροβάμβακα συνολικού ̟πάχους 7,5 εκ., βαµµένη µε ̟πλαστικό χρώμα. Στο χώρο του λουτρού η µ̟μπογιά θα είναι αδιάβροχη».  Θεωρούμε ότι η γυψοσανίδα είναι ̟πιο επιρρεπής στους βανδαλισμούς, επίσης δεν ενδείκνυται τόσο η απλή γυψοσανίδα όσο και ο ̟πετροβάμβακα στους χώρους υγιεινής. Προτείνουμε τα εσωτερικά χωρίσματα να γίνουν µε ̟πάνελ ̟πολυουρεθάνης. Παρακαλούµε ό̟πως µας διευκρινίσετε εάν αυτή η λύση είναι αποδεκτή. 

Part II. Technical Specifications, Section 3.6. partition walls, p. 47 refers to “double plasterboard with insulation mineral woll of  total thickness of 7.5 cm., painted with emulsion paint. In the area of wc the painting is waterproof. ” We believe that the drywall is more prone to vandalism, is not suitable as a simple plasterboard and mineral wool in the sanitary facilities. Recommend internal partitions be made with polyurethane panels. Please specify us as if this solution is acceptable.

Answer:

Please refer to question Νο 3 of the current document.

 

Question 20

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 3.7. κουφώματα σελ. 47 αναφέρεται «Η εξωτερική ̟πόρτα θα είναι από PVC5» Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το 5 στο PVC σε τι αναφέρεται. Παράλληλα, οι ̟πόρτες µ̟μπορούν να γίνουν µε ̟πλήρωση ̟πάνελ όµοια των τοιχωμάτων και ̟πέντε µεντεσέδες για µμεγαλύτερη αντοχή.

Part II. Technical Specifications, Section 3.7. frames p. 47 refers to “The main door is PVC5» Please specify 5 in PVC in what refers. At the same time, Doors can be made by filling panel-like walls and five hinges for better endurance.

Answer:

PVC 5 refers to the profile of the door frame.

The internal will be in accordance of the paragraph 3.7 of the technical specicfications of the tender document.

 

Question 21

Part II. Technical Specifications, Section 3.7. frames p. 47 refers to “Windows: two windows 800Ch2000chil”. Please specify the dimensions of the window because the indicated dimension corresponds to door. The ideal size is 1,00m x 1,00m.

Answer:

Please refer to question No 8 of the current document.

 

Question 22

Part II. Technical Specifications, Section 3.7. frames p. 47 refers to “The windows have internal opening.” Please specify if the window opening could replaced with successive sliding with mosquito repellent.

Answer:

Ναι, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή αυτή η αλλαγή, κρατώντας όμως τις υπόλοιπες προδιαγραφές των παραθύρων που περιγράφονται στην παράγραφο 3.7 της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης.

Yes, this change could be acceptable, keeping the other specifications of the windows described in paragraph 3.7 of the technical specification documents.

 

Question 23

Part II. Technical Specifications, paragraph 3.8 Kitchen Equipment p.48. 80 lt refrigerators are not available in the Greek market. The first line starts from 93 lt. 60lt alternately until there are designated mini-bar refrigerators.

Answer:

The specifications of the kitchen equipment are well described in paragraph 3.8 of the tender document. Refrigerators of mini-bar type are ton acceptable. Refrigerators will be at least 80lt.

Question 24

Part II. Technical Specifications, Section 3.9. bath equipment p. 48-49 refers to “Turkish basin type and the plan appears continental. Please specify the type of basin.

Answer:

The basin will be Turkish type.

 

Question 25

The dimension of 1,20m for the WC is marginal for a shower of 70cmX70cm to be placed and the area of the WC should be more wide in order the WC to be operating.

Answer:

The dimensions will be in accordance of the floor plan of the housing unit stated in the paragraph 2.1 of the technical specifications of the tender document.

 

Question 26

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 4.1. Ηλεκτρολογικό σχέδιο – Σήμανση – Σύμβολα σελ. 49-50 αναφέρεται « θα ̟προκαλωδιωθούν α̟πό τον Main Board ̟προς το κυτίο BMS  οι εξής ̟παροχές µε το αντίστοιχο καλώδιο:

1) ηλιακός θερμοσίφωνας µε 1 καλώδιο 3χ4mm

2) δυο κλιματιστικών µε 2 καλώδια 3χ2,5mm (ένα καλώδιο έκαστο)

3) φωτισμού µε 1 καλώδιο 3 χ1,5mm

Α̟πό το κυτίο του BMS  θα αναχωρήσουν για τις ̟παροχές εντός του κοντέινερ.»

Παρακαλούμε όπως µας διευκρινίσετε εάν το κυτίο BMS & η καλωδίωση και σύνδεση του συµ̟εριλαµβάνεται µέσα στην ̟παρούσα ̟προµήθεια.

Εάν συµ̟εριλαµβάνεται στην ̟προμήθεια, ̟παρακαλούμε όπως µας διευκρινίσετε εάν το κυτίο µμπορεί να τοποθετηθεί δίπλα στον ηλεκτρολογικό ̟πίνακα καθώς και το είδος του καλωδίου ̟πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις εντολές ̟που θα δίνει.

 

Part II. Technical Specifications, Section 4.1. Electrical scheme – Labelling – Symbols pp. 49-50 stated “will be wired from the Main Board to the BMS box the following benefits to the same cable:

1)      solar water heater with one cable 3x4mm

2)      two air conditioners with 2 3×2,5mm cables (one each cable)

3)      Lighting with 1 cable 3 x1,5mm

Since the BMS can will leave for the provision within the container. “

Please clarify whether the BMS box and the wiring and connection of is included within the present supply. If yes, please clarify whether the box can be placed next to the electrical panel and the type of cable should be used for which orders giving.

 

Answer:

This connection as well as the BMS box are included in the obligations of the contractor.

The exact position of the BMS box is shown at the drawing of paragraph 4.1 of the technical specification of the tender document.

The cabling includes:

 1. 4 circuits 1X(3X1,5), 2X(3X2,5), 1X(3X4). From the main board these will pass towards the center of the container through a mini channel to the outside back side.
 2. At the exit position a box IP65 100X200 will be placed and will come outside to the solar water heater and the a/c(s) and the two spoilers using seals. Inside the box an excess should me predicted for the future connections with the relays.
 3. The supply wire of the board 3X10 will go with the same way to the outside back side of the container and will end to heavy type terminals inside the box 100X100 (IP65)

 

 

Question 27

Part II. Technical Specifications, Section 4.2. Technical details p. 52 refers to “Cooling – heating: air conditioning will be provided for each housing unit that will meet the need for cooling and heating of the whole area of the unit, at least 18000Btu in total. For this need electrical installation should also be included. ” Please specify if you need in this commission to include air conditioners or just the cabling.

 

Answer:

In order to meet the need for cooling an heating of the housing units, the cabling and the purchase and the installation of all the necessary a/c units in included.

 

Question 28

Μέρος Β. Τεχνική Περιγραφή, Παράγραφος 5.Ε̟ί̟λωση σελ. 52 αναφέρεται «∆υο µμονόφυλλες µεταλλικές ντουλά̟πες για χώρο αποθήκευσης» Ωστόσο στην κάτοψη στην σελ 41 διαφαίνονται τέσσερις ντουλάπες, δύο σε κάθε χώρο. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τον αριθμό των ντουλαπών καθώς και την διάσταση.

Part II. Technical Specifications, Paragraph 5. Furniture p. 52 refers to “Two one leaf metal cabinets for storage” But the floor plan on page 41 emerge four wardrobes, two in each room. Please specify the number of wardrobes and dimension.

Answer:

The number and the dimensions of the wardrobes will be based on the drawing of paragraph 2.1 of the technical specifications.

 

Question 29

Roof

Στο άρθρο 2.2.3 της τεχνικής περιγραφής αναφέρει μόνωση δαπέδου διογκωμένη πολυουρεθάνη 50μμ. Στο άρθρο 3.4 πολυουρεθάνη 60 μμ. Εμείς προτείνουμε να τοποθετηθεί θερμομονωτικό πανέλο οροφής πολυουρεθάνη πάχους 50 χιλ. βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και από τις δυο όψεις.

Article 2.2.3 of the technical description mentions floor insulation polyurethane 50mm. Article 3.4 of polyurethane 60 mm. We recommend to place thermal ceiling panel polyurethane 50 mm thick, painted with electrostatic paint on both sides.

Answer:

Please refer to the question No 2 of the current document.

 

Question 30

Floor.

Simirarly, different description at 2.2.1 and 3.3. It is suggested the use of polyourethane panel of 50mm thickness and plywood ot top.

Answer:

Please refer to the question No 4 of the current document.

 

 

Question 31

Will all metal profile be galvanized? Collimns, beams (IPE140) etc

Answer:

According to technical specifications and more specifically to paragraph 3.2.

 

Question 32

The partition wall are suggested to be out panels and not gypsumboards, in order to avoid cracks during the transportation.

Answer:

Please refer to the question No 3 of the current document.

 

Question 32

In the offer, is the conncection with the networks of the camp included or not (electricity, plumping,sewage, water)

Answer:

In this purchase, all the pendings (tubes and cables) are included, as they are described in the tender document. Their connections to the networks of the camp are not included.

 

 

Question 33

Regarding the airconditioning of the housing inits, are there any more specifications apart from the minimum standard of 18000btu?

 Answer:

Please refer to the question No 3 of the current document.

 

 

Question 34

At the drawing of page 41 there are 4 metal wardrobes per housing unit. At page 52 it is described 2 one leaf wardrobes per container. What is valid?

Answer:

Please refer to the question No 28 of the current document.