Προετοιμάζοντας το τοπίο για τη δημιουργία νέων οικιστικών μονάδων στις δομές φιλοξενίας των Διαβατών

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών στον τομέα Α των δομών φιλοξενίας των Διαβατών κοντά στη Θεσσαλονίκη, έχοντας 350 πρόσφυγες να ζούνε πλέον χαρούμενα στις νέες οικιστικές μονάδες, η ομάδα της ASB συνεχίζει τα έργα της στους υπόλοιπους τομείς των δομών.

Αυτή την εβδομάδα, οι υπόλοιπες δομές θα καθαριστούν από τις σκηνές και τα προσωρινά container που ζούσαν οι πρόσφυγες, ενώ παράλληλα το έδαφος και οι τοίχοι αντιστήριξης ολοκληρώθηκαν.

By the end of June, 74 new housing units will be placed and connected to all the networks (water, sewerage, electrical, wifi and TV network), resulting in total number of 156 housing units in Diavata refugee camp.

Μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα τοποθετηθούν και θα συνδεθούν 74 νέα οικιστικά συγκροτήματα με όλα τα δίκτυα (νερό, αποχέτευση, ηλεκτρικό δίκτυο, Wi-Fi και τηλεοπτικό δίκτυο), με συνολικό αριθμό 156 κατοικιών στις δομές φιλοξενίας των Διαβατών.

Project is funded by European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) and implemented by ASB Greece.