Χρηματοοικονομική κατάσταση ASB έτους 2020

Από τον Ιανουάριο του 2020, τα προγράμματα της ASB στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται απο τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη.

Η DG HOME στην Ελλάδα υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση για την παροχή υπηρεσιών σε 26 δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι δραστηριότητες του έργου «Βελτίωση του ελληνικού συστήματος υποδοχής μέσω της υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε τοποθεσίες μακροχρόνιας διαμονής» που υλοποιούνται από τον IOM και την ASB στις δομές φιλοξενίας Διαβατών, Κατσικά, Φιλιππιάδας και Δολιανών περιλαμβάνουν: Υποστήριξη/Συντονισμό (SMS): 

  • HelpDesk
  • Ύδρευση, Υγιεινή, Προσωπική υγιεινή
  • Στέγαση
  • Μη διατροφικά είδη

Προστασία: 

  • Νομική υποστήριξη
  • Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (PSS)
  • Προστασία παιδιών (CP)

Μη τυπική εκπαίδευση (NFE): 

  • Χώρος φιλικός προς τα παιδιά (CFS)
  • Δεξιότητες επιβίωσης
  • Μαθήματα γλώσσας

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND EV» (εφεξής οι «χρηματοοικονομικές καταστάσεις») για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «Ε.Λ.Π.») όπως προδιαγράφονται από το Νόμο 4308/2014. 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω: 

1. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού και δεν υπάρχουν ορατοί παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Σωματείου ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Όλα τα στοιχεία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου. 

3. Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

4. Σε περίπτωση μεταβολής των λογιστικών πολιτικών ή εντοπισμού λαθών γίνεται αναδρομική διόρθωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και εκτενής αναφορά στις σημειώσεις ως προς την αλλαγή ή διόρθωση, τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση και οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ενώ οι μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους. 

5. Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων. 

6. Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014. 

7. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

8. Το Σωματείο βάσει των κριτηρίων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ανήκει στις Μικρές Οντότητες (άρθρο 1 παρ.2α και 2β Ν. 4308/2014). 

9. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. 

10. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ASB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &ΠΙΣΤ.ΕΛΕΓΚΤΗ 2020

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ASB INDIPENDENT AUDITOR’S REPORT (ENG) 2020