Ανοικτος διαγωνισμος ASB: Προκηρυξη για επεκταση Δομων Φιλοξενιας

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Η ASB Arbeiter-Samariter-Bund Greece, αναγγέλει:

Την προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού (GR-IOA-002-2018) για την επιλογή αναδόχου ως προς την ανάληψη του έργου:

«Επέκταση των Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων- Υπηκόων 3ων χωρών Κατσικά και Φιλιππιάδας στην Ήπειρο, μέσω της μεταφοράς, ανακατασκευής και μετεγκατάσης υπαρχόντων προκατασκευασμένων οικίσκων και την κατασκευή υποδομών κοινής ωφέλειας»

-Για να κατεβάσετε το πλήρες αρχείο της διακήρυξης, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας στο τέλος της παρούσας σελίδας, μετά το αγγλικό κείμενο. Η προκήρυξη θα εμφανιστεί προς λήψη εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής-

Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται σε:

 • Κατσικάς: #1.100.000,00 €# (Ένα Εκατομμύριο Εκατό Χιλιάδες Ευρώ)
 • Φιλιππιάδα: #370.000,00 €# (Τριακόσιες Εβδομήντα Χιλιάδες Ευρώ)

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προμήθεια χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την συμφωνία ECHO/-EU/BUD/2018/01001 (European Commission and ASB Arbeiter-Samariter-Bund).

Το έργο αφορά:

 • Τη μεταφορά: Εκατόν Έντεκα (111) οικίσκων στον Κατσικά (Ιωάννινα) και εβδομήντα (70) οικίσκων στη Φιλιππιάδα (Πρέβεζα) από 3 διαφορετικά σημεία της ελληνικής επικράτειας στις αντίστοιχες δομές.
 • Την ανακατασκευή/ τροποποίηση των οικίσκων, σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, εντός του χώρου εγκατάστασης.
 • Όλα τα παρελκόμενα τεχνικά έργα για την εγκατάσταση των οικίσκων (μελέτες – αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ-, χωματουργικά, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ, στατικά, κλπ).

Το έργο θα ανατεθεί στον ανάδοχο, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμη (Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση για μια εκ των δύο δομών ή συνολικά.

Τα χρονικά ορόσημα του διαγωνισμού:

 • Ανάρτηση του πλήρους κειμένου του διαγωνισμού: Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, 09.00 στο site asb.gr (απαιτείται εγγραφή για τη λήψη του αρχείου).
 • Τεχνικές Ερωτήσεις: Εως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, 17:00, μόνο μέσω του site asb.gr
 • Απαντήσεις ερωτήσεων, Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018, όπως αναρτηθούν μέσω του site asb.gr.
 • Λήξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018, 17:00 μόνο σε κλειστό φάκελο κατά τις προδιαγραφές του πλήρους κείμενου του διαγωνισμού, στα γραφεία της ASB.
 • Άνοιγμα προσφορών: Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018, 10:00
 • Πέρας της διαδικασίας βαθμολόγησης: Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, 17:00.
 • Aνακοίνωση αναδόχου: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.

Τηλέφωνο για ερωτήσεις: 2313073448/ 2316003802 (09.00-16.00), κ. Σαμαράς (επί της διοικητικής διαδικασίας και μόνο)
Εmail: questions@asb.gr (επί της διοικητικής διαδικασίας και μόνο)
Website: https://www.asb.gr
Διεύθυνση: ASB Greece: Ρήγα Φερραίου 10 Ε, 55134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ASB Arbeiter-Samariter-Bund Greece, announces:

Open call for tenders (GR-IOA-002-2018) for the selection of a contractor for the project:

“Expansion of the hospitality housing units for Refugees and third Country nationals of Katsikas and Filippiada in Epirus through the transfer, reconstruction and relocation of existing prefabricated housing units and the construction of general infrastructure”

– In order to download the full declaration file, please fill the form at the end of this page. The declaration file will then appear for download, after  you shall conclude the registration process- 

The total budgeted cost is:

 • Katsikas: # 1.100.000,00 € # (One Million One Hundred Thousand Euros)
 • ilippiada: # 370.000,00 € # (Three hundred and Seventy Thousand Euros)

including VAT. 24%, commission financed by the European Commission under ECHO / -EU / BUD / 2018/01001 (European Commission and ASB Arbeiter-Samariter-Bund).

The project concerns:

 • Transportation: One hundred and eleven (111) housing units in Katsikas (Ioannina) and seventy (70) housing units in Filippiada (Preveza) from 3 different parts of Greece to the corresponding structures.
 • Reconstruction / modification of the housing units, according to specific technical specifications, within the installation area.
 • All the related technical works for the installation of the housing units (studies – architectural, structural, electromechanical, groundworks- landscaping, hydraulics, structural, etc.).

The project will be awarded to a contractor, based on the lowest price (open tender). Anyone interested can submit a proposal for one of the two structures or for the whole project.

Tender deadlines:

 • Online posting of the tender’s complete text: Monday 25 June 2018, 09.00 at asb.gr (registration required to download file).
 • Technical Questions: Until Friday, June 29, 2018, 17:00, only via the asb.gr site
 • Answers to questions, Monday 02 July 2018, as posted through the asb.gr site
 • Deadline for tenders: Friday 6 July 2018, 17:00 only in a sealed envelope according to the specifications to be found in the tender’s complete text, at the ASB offices.
 • Opening bids: Monday 09 July 2018, 10:00
 • Completion of scoring process: Friday 13 July 2018, 17:00.
 • Contractor announcement: Monday 16 July 2018.

For any questions on the administrative procedure only call: 2313073448/2316003802 (09.00-16.00), Mr Samaras
Email: questions@asb.gr (on the administrative procedure)
Website: https://www.asb.gr
Address: ASB Greece: Riga Ferraiou 10 E, 55134 Kalamaria, Thessaloniki

[email-download download_id=”1606″ contact_form_id=”1527″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]