Η ASB και οι πρόσφυγες της Ανατολικής Γερμανίας

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50’, η ASB εστίασε τη δράση της στη φιλανθρωπία. Μπορεί ακόμα η παροχή γνώσεων και Πρώτων Βοηθειών/Διασώσεων να ήταν ο βασικός άξονας της ASB, αλλά ο οργανισμός βοήθησε κατά πολύ και τους συνεχώς αυξανόμενους πρόσφυγες που συνέρρεαν από την Ανατολική στη Δυτική Γερμανία.